Cultuurverschillen Vlamingen-Walen

In het kader van Erasmus Belgica, heb ik als Waalse studente mijn derde jaar Office Management/Management Assistant in Vlaanderen gedaan, meer bepaald in Geel aan de Katholieke Hogeschool Kempen. “Het programma Erasmus Belgica wil de dialoog tussen de drie gemeenschappen van ons land bevorderen. Het wenst een instrument te zijn dat de communicatie en uitwisseling tussen de gemeenschappen ondersteunt zodat boeiende en vernieuwende initiatieven ook aan de andere kant van de taalgrens beter bekend zouden worden.

(…) Studenten uit het hoger onderwijs krijgen de mogelijkheid een gedeelte van hun opleiding aan een instelling in een andere Gemeenschap van Belgie door te brengen zonder dat hierdoor het behalen van hun diploma binnen de voorziene termijn in het gedrang komt. ” Gevonden op 8 mei 2006 op : http://www. prins-filipfonds. org/erasmusbhome. html. Omdat ik mijn derde en laatste jaar in Geel heb gedaan, met de bedoeling mijn Nederlands te verbeteren, ben ik op het idee gekomen om het ietwat controversiele onderwerp Leeuwen en Hanen, Cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen, verder uit te werken in dit eindwerk.

Het is mij opgevallen dat er toch nog vrij weinig “uitwisseling” is tussen beide gemeenschappen van Belgie. We zullen proberen te achterhalen waarom dat zo is. Als Waalse, heb ik ook een aantal cultuurverschillen kunnen opmerken tussen Vlaanderen en Wallonie, die ik verder in dit eindwerk zal beschrijven. Ik wens in dit voorwoord ook iedereen te bedanken die me bij het schrijven van deze scriptie heeft geholpen.

Eerst wil ik de docenten van mijn hogeschool te Bergen hartelijk danken omdat ze mij de mogelijkheid hebben gegeven deze ervaring te kunnen opdoen. Een bijzonder woord van dank aan de heer Christian Goethals, die alles voor mij heeft geregeld. Natuurlijk hartelijk dank ook aan alle docenten van de KHK die mij ontvangen hebben. Hun vriendelijkheid heb ik heel erg op prijs gesteld. Ik wil speciaal de heer Jurgen Basstanie, docent Engels en Nederlands, en mevrouw Mieke Kenis, mijn eindwerkbegeleidster, bedanken voor hun steun en hun hulp.

Ik wil ook het personeel bedanken van Janssen Pharmaceutica, mijn stagebedrijf, en van de andere bedrijven die mijn vragenlijsten ook ingevuld hebben. Ik wil in het bijzonder Maria Grauwen en Charlotte Fransen, mijn stage-begeleidsters bij Janssen Pharmaceutica, bedanken. Allebei hebben ze mij altijd geholpen en aangemoedigd. Ik mag uiteraard mijn familie, mijn zus en mijn vriend niet vergeten te bedanken voor hun steun en hulp. Leeuwen en Hanen Cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen Inhoudstafel

Inhoudstafel Voorwoord Inleiding___________________________________________________ _________________ 4 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 2. 1 2. 2. 2 2. 3 2. 4 3 3. 1 3. 1. 1 3. 1. 2 3. 1. 3 3. 1. 4 3. 2 4 Belgie ____________________________________________________________ ___ 5 Geschiedenis________________________________________________ __________ 5 Economie ____________________________________________________________ 5 Demografie ___________________________________________________________ 6

Belgische cultuur ______________________________________________________ 8 Nederlands en Frans, officiele talen van Belgie _______________________________ 9 Vlaanderen en Wallonie_______________________________________________ 11 Federalisering ________________________________________________________ 11 Taalproblematiek _____________________________________________________ 12 Taalprobleem ________________________________________________________ 12 Sociaal-economisch probleem ___________________________________________ 12 5 staatshervormingen __________________________________________________ 13 Politiek ____________________________________________________________ _ 16 Vergelijking : cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Wallonie_____________ 19 Enquete : cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen in cijfers ______________ 19 Criteria ____________________________________________________________ _ 20 Verwerking van de gegevens ____________________________________________ 23 Resultaten ___________________________________________________________ 25 Conclusies__________________________________________________

_________ 35 Eigen ervaring : een Waalse in Vlaanderen _________________________________ 36 Conclusie ___________________________________________________________ 37 Literatuurlijst Bijlagen Leeuwen en Hanen Cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen Inleiding 4 Inleiding In dit eindwerk bekijken we enkele cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen. In een eerste deel zullen we Belgie in het algemeen bestuderen. Het ontstaan van Belgie wordt kort geschetst. De beide culturen die we in Belgie vinden worden besproken. Romaanse en Germaanse invloeden hebben namelijk de toekomst van ons land getekend. Een tweede deel behandelt de vroegere en huidige economische toestand van Belgie.

De economie heeft immers een belangrijke rol gespeeld in de scheiding van de Vlaamse en Waalse gemeenschap. Demografische gegevens brengen ook wat verschillen aan het licht tussen de gemeenschappen en in het volgende deel gaan we na wat men verstaat onder “Belgische” cultuur. De twee laatste delen van dit hoofdstuk zullen over het Nederlands en het Frans gaan. Misschien is het verschil in taal wel de belangrijkste oorzaak van onze onenigheden. In een tweede deel zullen we bepaalde aspecten van beide gemeenschappen bespreken. De federalisering van Belgie, de taalproblematiek, de vijf staatshervormingen en de politiek zullen hier aan bod komen.

Na de twee theoretische delen zullen we dan de cultuurverschillen behandelen. Om de gewoonten van Vlamingen en Walen te kunnen vergelijken, heb ik zelf een enquete gedaan over werk, gezin, vrije tijd en budget. In dit deel zal ik de resultaten ervan analyseren en vergelijken met gelijkaardige gegevens uit andere bronnen. In een laatste deel zal ik over mijn eigen ervaring in Geel praten. In het kader van Erasmus Belgica besliste ik een jaar lang in Vlaanderen te komen wonen. De ervaringen van mijn eerste weken op school, mijn eerste kennissen en het dagelijkse leven in een anderstalige stad zullen hier aan bod komen.

Leeuwen en Hanen Cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen 1 Belgie 5 1 1. 1 Belgie Geschiedenis Het huidige “Belgie” werd in oude tijden bevolkt door verschillende Keltische stammen, die in de Romeinse tijd in het gebied tussen de Noordzee, de Rijn, de Seine en de Marne (nu Zuid-Nederland, Belgie, Noord-Frankrijk en delen van West-Duitsland) woonden. Het gebied maakte deel uit van het Romeinse Rijk alvorens het tijdens de middeleeuwen in een aantal feodale staten werd verdeeld.

Toen werd wat nu onder het huidige Belgie verstaan wordt verdeeld tussen Frankrijk en het Duitse Rijk. De Schelde werd beschouwd als grens tussen de beide rijken. Het gebied van het huidige Belgie kwam in handen van de Habsburgers in de 15e eeuw en werd op het einde van de 18e eeuw overgenomen door de Fransen.

Na de nederlaag van Napoleon in 1815 ging Belgie op in het Verenigd Koninklijk der Nederlanden om zo een bufferstaat te vormen tegen Frankrijk. Belgie werd in 1830 uitgeroepen tot een onafhankelijke constitutionele monarchie. De spanningen tussen Nederlandstalige Vlamingen in het noorden en de Franssprekende Walen in het zuiden hebben de laatste jaren geleid tot constitutionele amendementen.

Zo werd Belgie een federale staat met drie gewesten, drie gemeenschappen en dus drie taalgebieden. Wikipedia De vrije encyclopedie Gevonden op 18 mei op : http://nl. wikipedia. org/wiki/Geschiedenis_van_Belgie 1. 2 Economie “De economie van Belgie is met name gebaseerd op diensten, vervoer, handel en industrie.

De mijnbouw, die ondertussen is stopgezet, en de productie van staal, chemische producten en cement zijn geconcentreerd in de valleien van Samber en Maas, in de Borinage rond Bergen, Charleroi, Namen en Luik en in het Kempisch steenkoolbekken. Luik is een belangrijk staalcentrum. Reeds lang worden er metaalproducten zoals bruggen, zware machines, industriele en chirurgische apparatuur, motorvoertuigen, werktuigen en munitie vervaardigd.

De chemische producten omvatten meststoffen, kleurstoffen, geneesmiddelen en plastieken; de petrochemische industrie is geconcentreerd dichtbij de olieraffinaderijen van Antwerpen. ” Leeuwen en Hanen Cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen 1 Belgie 6 “De textielproductie, die in de middeleeuwen begon, omvat katoen, linnen, wol en synthetische vezels; tapijten en dekens zijn belangrijke vervaardigde producten.

Gent, Kortrijk, Doornik en Verviers zijn allen textielcentra (…). Andere industrieen omvatten diamantslijperij (Antwerpen is een belangrijk diamantcentrum), cement en glasproductie, en de verwerking van leer en hout. Meer dan 75% van de elektriciteit van Belgie wordt opgewekt uit kernenergie. ” “De Belgische industrie is zwaar afhankelijk van de invoer voor zijn grondstoffen. Het meeste ijzer komt uit het bassin van Lotharingen in Frankrijk, terwijl de non-ferro metaalproducten van ingevoerde grondstoffen worden gemaakt, waaronder zink, koper, lood en tin. ” “De uitvoer (handel) omvat ijzer en staal, vervoersapparatuur, tractoren, diamanten en aardolieproducten.

De industriele centra zijn verbonden met elkaar en met de belangrijkste havens van Antwerpen en Gent door de rivieren de Maas en de Schelde en hun zijrivieren, door een netwerk van kanalen (in het bijzonder het Albertkanaal), en door een uitgebreid spoorwegsysteem. ” “Belgie heeft veel vruchtbare en goed bewaterde grond, hoewel de landbouw slechts een klein percentage van het aantal arbeidskrachten vertegenwoordigt. De belangrijkste gewassen zijn tarwe, haver, rogge, gerst, suikerbieten, aardappelen en vlas. Rundvee en varkens evenals de zuivelproductie (vooral in Vlaanderen) zijn ook belangrijk. Het verwerkte voedsel omvat bietsuiker, kaas en andere zuivelproducten; bier en andere dranken worden ook vervaardigd.

” “De munteenheid is sinds 1 januari 2002 de gemeenschappelijke Europese munt euro (EUR) het enige wettelijke betaalmiddel. Voordien was dit de Belgische Frank (BEF). Deze was reeds sinds 1 januari 1999 gekoppeld aan de gemeenschappelijke Europese munt. (1 euro = 40. 3399 BEF). ” Wikipedia De vrije encyclopedie Gevonden op 18 mei op : http://nl. wikipedia. org/wiki/Belgie 1. 3 Demografie Als we de website van Wikipedia raadplegen (http://nl. wikipedia. org), kunnen we onderstaande gegevens vinden : Tabel 1. 1: Demografie van Belgie Bevolking: – 0-19 jaar: – 20-64 jaar: 10. 472. 842 (juli 2005) 23,17% (1. 230. 570 mannen; 1. 177. 886 vrouwen) 59,71% (3. 120. 599 mannen; 3. 087. 246 vrouwen)

Leeuwen en Hanen Cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen 1 Belgie 7 – 65 jaar en ouder: (…) Gemiddelde leeftijd: – mannen: – vrouwen: 17,12% (736. 007 mannen; 1. 044. 113 vrouwen) (2004) 39,8 jaar 38,3 jaar 41,2 jaar (2004) Bevolkingstoename: 0,14% (2003) Geboortecijfer: Sterftecijfer: (…) Levensverwachting : 78,67 jaar – mannen: – vrouwen: 75,58 jaar 81,69 jaar (2002) 10,45 geboortes/1000 (2003) 10,07 sterfgevallen/1000 (2003) Totaal geboortecijfer: 1,62 geboren kinderen/vrouw (2003) zelfstandig naamwoord: Belg/Belgische Nationaliteit : bijvoeglijk naamwoord: Belgisch Etnische groepen: Godsdiensten: Vlamingen 58 %, Walen 31 %, anderen 11% Rooms-katholiek : 75%, protestants en andere 25% Nederlands :60%, Frans :40%, Duits :